Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN
De Graaf Afvalbeheer B.V.

Artikel 1. Definities

Onder ‘ wederpartij ’ wordt verstaan: de opdrachtgever;
Onder ‘ opdrachtnemer ’ wordt verstaan: De Graaf Afvalbeheer B.V., gevestigd Hertzstraat 10 te (1446 TG) Purmerend (KVK: 36027565).
Onder ‘ opdracht ’ wordt verstaan: de diensten die opdrachtnemer in opdracht van de wederpartij aan deze verleent zoals kan worden gespecificeerd in de met wederpartij individueel af te sluiten overeenkomst van opdracht;

Artikel 2. Toepasselijkheid.

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten met opdrachtnemer, inzake alle door
opdrachtnemer te verrichten activiteiten van welke aard dan ook, voor zover niet nadrukkelijk anders schriftelijk is
overeengekomen. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden hebben slechts gelding voor zover deze door de directie van
opdrachtnemer uitdrukkelijk schriftelijk zijn bevestigd.
2.2 Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de wederpartij blijven buiten toepassing.
2.3 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden naar het oordeel van de bevoegde rechter in strijd mocht zijn met de wet,
openbare orde of goede zeden, dan doet dit geen afbreuk aan de geldigheid van de overige bepalingen van deze voorwaarden.
Indien bepalingen nietig verklaard c.q. vernietigd worden op het verzoek van de wederpartij dan zal de wederpartij reeds nu voor
alsdan gebonden zijn aan de daarvoor door opdrachtnemer in de plaats te stellen bepalingen, welke bepalingen zoveel mogelijk de
oorspronkelijke bedoeling van de nietige c.q. vernietigde bepalingen benaderen doch zonder daarbij ongeldig te zijn.

Artikel 3. Aanbiedingen.

3.1 Alle aanbiedingen, offertes, prijsopgaven, folders, drukwerken, adviezen en dergelijke door opdrachtnemer gedaan of verstrekt,
zijn van algemene aard en vrijblijvend en binden opdrachtnemer niet, tenzij door opdrachtnemer uitdrukkelijk schriftelijk anders
aangegeven.
3.2 Alle in aanbiedingen, offertes, prijsopgaven, folders, drukwerken, adviezen en dergelijke opgenomen bedragen zijn exclusief
omzetbelasting en alle andere van overheidswege opgelegde heffingen welke in verband met de overeenkomst en de uitvoering
daarvan zijn of worden verschuldigd.
3.3 Aanbiedingen zijn gebaseerd op door de wederpartij bij aanvragen verstrekte gegevens.

Artikel 4. Overeenkomsten.

4.1 Een overeenkomst met opdrachtnemer komt eerst tot stand doordat de wederpartij tijdig en schriftelijk een door opdrachtnemer
gedane aanbieding aanvaardt en deze aanvaarding door opdrachtnemer uitdrukkelijk en schriftelijk is bevestigd dan wel door
schriftelijke aanvaarding door opdrachtnemer van een opdracht van de wederpartij die niet vooraf is gegaan door een
(schriftelijke) aanbieding van opdrachtnemer.
4.2 Indien en voor zover geen schriftelijke bevestiging van aanvaarding van de opdracht plaatsvindt door wederpartij en/of
opdrachtnemer, of geen ondertekening plaatsvindt door wederpartij en/of opdrachtnemer van de overeenkomst van opdracht,
wordt de inhoud van de overeenkomst bepaald door het vermelde op de door opdrachtgever verstrekte registratiebon, geleidebon
of opdrachtbon.
4.3 Een overeenkomst wordt aangegaan voor de in de overeenkomst van opdracht dan wel schriftelijke bevestiging van
opdrachtnemer aangegeven bepaalde tijd. Voor zowel opdrachtnemer als voor de wederpartij geldt een opzegtermijn van 3
maanden, waarbij uitsluitend tegen het einde van de overeengekomen periode schriftelijk kan worden opgezegd.
4.4 Indien het bepaalde in artikel 4 lid 2 van toepassing is, wordt geacht de overeenkomst tussen wederpartij en opdrachtnemer te zijn
aangegaan voor de periode van één jaar met voor zowel de opdrachtnemer als voor de wederpartij een opzegtermijn van 3
maanden, waarbij uitsluitend tegen het einde van de overeengekomen periode schriftelijk kan worden opgezegd. Bij het ontbreken
van een schriftelijke opzegging zal de opdracht geacht worden te zijn verlengd voor telkens één jaar.
4.5 Eventuele latere aanvullingen c.q. veranderingen op voormelde overeenkomsten worden eerst door schriftelijke bevestiging van
opdrachtnemer bindend, hieronder wordt mede verstaan het verstrekken van een registratiebon, geleidebon of opdrachtbon door
opdrachtnemer aan de wederpartij. Het is derhalve de wederpartij uitdrukkelijk niet toegestaan mondeling met een werknemer van
opdrachtnemer de overeenkomst aan te vullen dan wel te veranderen.

Artikel 5. Uitvoering van de overeenkomst.

5.1 In het geval van opdracht tot afvoer van vertrouwelijke materialen handelt opdrachtnemer conform het bepaalde in EG-richtlijn
95/46 en DIN32757-1. In alle gevallen is de opdracht beperkt tot hetgeen bij de betreffende overeenkomst is omschreven. Indien
opdrachtnemer naar haar oordeel meer werk verricht dan hetgeen bij de betreffende overeenkomst is omschreven, is
opdrachtnemer gerechtigd een meerprijs apart bij de wederpartij in rekening te brengen.
5.2 Opdrachtnemer is gerechtigd de opdracht of een gedeelte daarvan door derden te laten uitvoeren.
5.3 Door opdrachtnemer opgegeven termijnen zijn altijd indicatief en naar beste weten vastgesteld. Zij gelden derhalve niet als een
uiterste termijn. Indien te voorzien is dat een genoemde termijn zal worden overschreden, zal opdrachtnemer de wederpartij dit zo
spoedig mogelijk laten weten. De uitvoering van opgedragen diensten mag wegens overschrijding van een termijn niet door de
wederpartij worden geweigerd. In dat geval is opdrachtnemer gerechtigd haar verplichtingen na te komen op een met de
wederpartij nader overeen te komen datum.
5.4 De wederpartij draagt er zorg voor dat opdrachtnemer in de gelegenheid is de overeenkomst uit te voeren doordat de plaats waar
opdrachtnemer de containers plaatst en ophaalt, goed toegankelijk, geschikt en veilig is en aan alle ter plaatse geldende (verkeers-)
voorschriften voldoet. Indien de containers van welke opdrachtnemer zich bedient in het kader van de uitvoering van de
overeenkomst, geplaatst en opgehaald dienen te worden op/vanaf een plaats die niet voor het openbare verkeer openstaande
wegen gelegen is, geschiedt het transport van de containers vanaf de plaats tot de wel aan voor het openbare verkeer openstaande
wegen voor risico van de wederpartij. De wederpartij vrijwaart opdrachtnemer nu voor alsdan voor alle schade die dientengevolge
mocht ontstaan.
5.5 Eventuele extra kosten in verband met het niet aan voor het openbare verkeer openstaande wegen gelegen zijn van de plaats waar
de containers geplaatst en opgehaald dienen te worden ofwel in verband met onvoldoende toegankelijkheid, geschiktheid of
veiligheid van die plaats dan wel niet voldoen aan de ter plaatse geldende (verkeers-) voorschriften, zijn voor de rekening van de
wederpartij. Ook kosten die opdrachtnemer maakt doordat de wederpartij de containers op de overeengekomen datum niet in
ontvangst neemt of niet voor ophalen ter beschikking heeft, komen voor rekening van de wederpartij.

Artikel 6. Overmacht.

6.1 Onder overmacht wordt verstaan, elke buiten de directe invloed van opdrachtnemer liggende of voor haar redelijkerwijze niet te
overzienbare omstandigheid, die de nakoming van de overeenkomst tijdelijk of blijvend verhindert.
6.2 Dergelijke omstandigheden zijn onder meer: beperkende overheidsmaatregelen, epidemieën, mobilisatie, oorlog, revolutie,
staking, natuurrampen, inbeslagneming, beslaglegging, onderbreking der productie van leveranciers van opdrachtnemer geheel of
gedeeltelijk in gebreke blijven van een derde van wie zaken of diensten worden ontvangen of gebrek aan grondstoffen,
halffabrikaten, hulpstoffen en/ of energie, en ieder ander buiten de directe invloed van opdrachtnemer liggende of elke voor haar
redelijkerwijze niet voorziene omstandigheid, op grond waarvan opdrachtnemer, indien een zodanige omstandigheid haar bekend
was geweest ten tijde van het sluiten van betreffende overeenkomst, deze overeenkomst niet of niet onder gelijke voorwaarden
zou hebben gesloten.
6.3 Wanneer bij overmacht nakoming van en overeenkomst redelijkerwijze niet van opdrachtnemer kan worden verlangt, heeft
opdrachtnemer het recht om het uitvoeren van betreffende overeenkomst op te schorten dan wel deze overeenkomst, zonder
rechterlijke tussenkomst en zonder zelf tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
6.4 Nakoming in een of meer gevallen onder omstandigheden zoals omschreven in lid 2, tast het recht niet aan om in volgende
gevallen van overmacht van de bevoegdheid tot opschorting of ontbinding gebruik te maken.
6.5 Na een periode van 6 (zes) maanden gerekend vanaf het moment dat de overmachtsituatie is ingetreden, heeft de wederpartij het
recht de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 7. Prijs

7.1 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zijn de prijzen steeds exclusief B.T.W.
7.2 De opdrachtnemer is gerechtigd om de prijs aan te passen, indien en voor zover de kostprijs van de door opdrachtnemer uit te
voeren activiteiten een verhoging ondergaat. Deze kostprijs is samengesteld uit een aantal factoren zoals grondstoffen, energie,
kapitaal, arbeid en be/verwerkingskosten. Van iedere verhoging zal opdrachtnemer op verzoek en te goeder trouw verantwoording
afleggen. Indien de overeengekomen prijs, anders dan wegens toegenomen be/verwerkingskosten, wordt verhoogd met meer dan
5% per periode van zes maanden heeft de wederpartij het recht de overeenkomst door opzegging te ontbinden met inachtneming
van een opzegtermijn van eveneens zes maanden.
7.3 De kosten verbonden aan vergunningen, rechten en belastingen, welke benodigd zijn voor het plaatsen van containers en
eventueel ter zake verbeurde boetes komen voor rekening van de wederpartij.

Artikel 8. Betalingscondities

8.1 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, dient betaling van de door opdrachtnemer gefactureerde bedragen te geschieden in
Euro’s, a contant, per bank of giro binnen 30 dagen na factuurdatum, onverminderd het recht van opdrachtnemer om
vooruitbetaling te verlangen van de gehele prijs of een deel daarvan en/ of zekerheid te verlangen voor de betaling daarvan.
Opdrachtnemer is vrij in de keuze van de te stellen zekerheid. De wederpartij is ten aanzien van de prijs niet gerechtigd tot enige
verrekening, aftrek of opschorting uit welken hoofde dan ook.
8.2 Indien de wederpartij niet betaald binnen de overeengekomen betalingstermijn of op het overeengekomen tijdstip, dan is deze
direct in verzuim zonder dat daartoe een ingebrekestelling vereist is. Vanaf het tijdstip dat de wederpartij in verzuim is, is deze
over het uitstaande bedrag een rente van 1 % per maand verschuldigd alsmede alle ter zake gemaakte dan wel te maken
buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten ter incassering van het nog verschuldigde bedrag, waarbij deze geacht worden
minimaal 15 % van die prijs te bedragen doch nooit minder dan € 250 (Zegge: tweehonderdenvijftig euro). Opdrachtnemer
behoudt zich het recht voor het innen van de aan haar verschuldigde bedragen aan derden toe te vertrouwen dan wel haar
vordering op de wederpartij aan derden over te dragen.
8.3 Indien de wederpartij de verplichtingen in lid 1 van dit artikel niet nakomt dan wel in verzuim is met de betaling van een of meer
facturen, dan wordt de wederpartij geacht in verzuim te zijn met de betaling hiervan zonder dat daartoe een ingebrekestelling
vereist is. Indien het voorgaande zich voordoet, kan opdrachtnemer ofwel ineens alle openstaande bedragen alsmede de rente,
kosten en schade ter zake van de wederpartij vorderen ofwel kan opdrachtnemer door middel van een schriftelijke verklaring
gericht aan de wederpartij de overeenkomst als ontbonden beschouwen en de containers op kosten van de wederpartij onverwijld
weer tot zich nemen, dat onverminderd het recht van opdrachtnemer om ter zake volledige schadevergoeding van de geleden en
toekomstige schade te vorderen.

Artikel 9. Reclames en garantie.

9.1 Indien de wederpartij klachten heeft over de door opdrachtnemer geleverde diensten, dient zij dit onverwijld na uitvoering van de
betreffende dienst schriftelijk te melden aan opdrachtnemer. Reclames die na 8 dagen worden gemeld, worden niet geaccepteerd.
9.2 Opdrachtnemer voert alle opdrachten met zorg en naar beste vermogen uit en stelt alles in het werk om het beoogde resultaat te
behalen.

Artikel 10. Huur van containers.

10.1 Opdrachtnemer bedient zich ter uitvoering van de overeenkomst van containers. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders
overeengekomen, zijn en blijven deze containers eigendom van opdrachtnemer. Opdrachtnemer aanvaardt geen enkele
aansprakelijkheid voor containers die niet haar eigendom zijn.
10.2 Opdrachtnemer verhuurt de containers aan de wederpartij. De duur van deze huurovereenkomst is gelijk aan de duur van de
overeenkomst van de opdracht, conform het bepaalde in artikel 4.

Artikel 11. Gebruik containers.

11.1 De wederpartij zal de containers gedurende de gehele duur van de overeenkomst behoorlijk gebruiken overeenkomstig de
bestemming. Behoudens schriftelijke toestemming van opdrachtnemer.
11.2 In het geval dat containers bestemt zijn voor de inzameling van papier en/of karton dient de inhoud van de containers vrij te zijn
van vuil en vocht. In het bijzonder is het de wederpartij niet toegestaan om in de containers zaken te werpen die brandend,
smeulend, giftig, stank veroorzaken, zelfontvlambaar, ontplofbaar, zelfontvlambaar, in aanraking met water brandbare gassen
ontwikkelend zijn, dan wel zaken die schade kunnen veroorzaken aan de gezondheid van mens, dier, gewas, bodem of grondwater
dan wel zaken die milieuhygiënisch, ethisch of technisch moeilijk verwerkbaar zijn, dan wel zaken als pathologisch, destructie –
en radioactief afval, autobanden, bussen en drums etcetera.
11.3 De containers mogen nimmer buiten en/ of onbeheerd opgesteld worden.
11.4 De wederpartij is aansprakelijk voor alle schade die voortvloeit uit het niet nakomen van verplichtingen die voortvloeien uit dit
artikel.

Artikel 12. Onderhoud.

12.1 De wederpartij zal de containers gedurende de gehele duur van de overeenkomst in uitstekende staat van onderhoud houden,
waarbij zij het onderhoud– en/ of bedieningsinstructies nauwgezet zal volgen.
12.2 Wederpartij is verplicht tijdig passende maatregelen te nemen ter voorkoming en beperking van schade aan de containers. Zij is
verplicht elke schade en ieder gebrek of storing onverwijld aan opdrachtnemer te melden en dit binnen 24 uur schriftelijk te
bevestigen.
12.3 Alle reparaties zullen door of vanwege opdrachtnemer worden verricht. Reparaties die noodzakelijk zijn ten gevolge van normale
slijtage, zijn voor rekening van opdrachtnemer. In alle gevallen waaronder o.a. wordt begrepen onjuist of onzorgvuldig handelen,
onvoldoende onderhoud, brand, explosie dan wel schuld van de wederpartij of derden, zijn de kosten van reparatie voor rekening
van de wederpartij.

Artikel 13. Einde huur of gebruik

13.1 De wederpartij wordt geacht de containers in goede staat, goede werking en schoon te hebben ontvangen, tenzij de wederpartij bij
aflevering van de containers anders heeft aangegeven op de vrachtbrief, het begeleidings- of opdrachtformulier. De wederpartij
ontvangt bij de containers voor vertrouwelijke materialen een sleutel; uitsluitend op aanvraag kan hij meerdere sleutels ontvangen.
De wederpartij zal bij het einde van de huur of het gebruik de containers in de oorspronkelijke staat aan opdrachtnemer
teruggeven.
13.2 De wederpartij zal bij het einde van de huur of het gebruik direct de containers ter beschikking van opdrachtnemer stellen. Voor
iedere dag dat de wederpartij ter zake nalatig is, is zij zonder dat sommatie of ingebrekestelling is vereist, aan opdrachtnemer een
boete verschuldigd van € 50 met een minimum van € 250 onverminderd het recht van opdrachtnemer op volledige
schadevergoeding, indien deze meer dan gemeld boetebedrag mocht belopen. Alle kosten van de invordering, zowel gerechtelijk
als buitengerechtelijk komen voor de kosten van de wederpartij.
13.3 De wederpartij is verplicht om alle zaken die zich op, aan of in de containers bevinden en die niet tot de containers behoren, bij
het einde van de huur of het gebruik op eigen kosten te verwijderen.
13.4 Opdrachtnemer is gerechtigd om alle zaken die zich op, aan of in de containers bevinden en die niet tot de containers behoren
waarvan de wederpartij kennelijk afstand heeft gedaan, op kosten van de wederpartij te laten verwijderen. De wederpartij
vrijwaart opdrachtnemer voor aanspraken van derden ter zake van deze zaken.

Artikel 14. Ontbinding.

14.1 Ingeval de wederpartij de verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst of de algemene voorwaarden niet nakomt, enige
voorwaarden die verbonden is aan een door opdrachtnemer verleende toestemming niet nakomt, de vrije beschikking over haar
vermogen of een deel daarvan verliest, in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling wordt aangevraagd, een
akkoord buiten faillissement aanbiedt of indien beslag wordt gelegd op haar zaken, dan worden alle openstaande facturen direct
opeisbaar, en wordt de wederpartij geacht in verzuim te zijn met de betaling hiervan zonder dat daartoe een ingebrekestelling
verreist is en heeft opdrachtnemer het recht ofwel ineens alle openstaande bedragen alsmede de rente, kosten en schade ter zake
van de wederpartij te vorderen ofwel de overeenkomst zonder nadere sommatie of ingebrekestelling en zonder rechterlijke
tussenkomst te ontbinden en de containers onverwijld weer tot zich te nemen, onverminderd het recht van opdrachtnemer op
volledige schadevergoeding.
14.2 De wederpartij verbindt zich jegens opdrachtnemer om haar onverwijld op de hoogte te brengen van een eventuele beslaglegging
op haar (on)roerende zaken of op de containers of een gedeelte daarvan, alsmede van haar faillissement of aanvrage tot surseance
van betaling. Zij zal tevens de beslagleggende deurwaarder, curator of bewindvoerder onverwijld inzage geven in de met
opdrachtnemer gesloten overeenkomst.

Artikel 15. Derden.

Het is de wederpartij niet toegestaan de containers geheel of gedeeltelijk aan derden in huur of gebruik te geven, te verpanden, in
eigendom tot zekerheid over te dragen of te bezwaren.

Artikel 16. Belastingen, heffingen en rechten.

Alle belastingen, heffingen en rechten die in verband met de plaatsing van de containers zijn of worden geheven, zijn voor
rekening van de wederpartij, evenals schade dan wel boete ontstaan of opgelegd tengevolge van het niet voldoen aan wettelijke
en/ of andere voorschriften van overheidswege.

Artikel 17. Lediging van containers.

Opdrachtnemer wordt na lediging van de containers van rechtswege eigenaar van de zaken die zich voor lediging in de containers
bevonden en kan daarover naar goeddunken beschikken.

Artikel 18. Toegang.

Opdrachtnemer of door opdrachtnemer toe te wijzen personen zijn ten alle tijden gerechtigd de plaatsen te betreden alwaar de
containers zich bevinden en deze containers te onderzoeken.

Artikel 19. Kosten.

Alle kosten die opdrachtnemer moet maken ter verkrijging of behoud van haar rechten voortvloeiende uit de met de wederpartij
gesloten overeenkomst, waaronder zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke kosten als honoraria van raadslieden begrepen, zijn
voor rekening van de wederpartij.

Artikel 20. Aansprakelijkheid opdrachtnemer.

Indien opdrachtnemer toerekenbaar tekort heeft geschoten in haar verplichtingen uit de betreffende overeenkomst met de
wederpartij dan wel haar personeel schade veroorzaakt bij de wederpartij bij uitvoering van de overeenkomst door opzet of
bewuste roekeloosheid dan is opdrachtnemer in geen geval aansprakelijk voor de gevolgschade of indirecte schade, waaronder
onder meer begrepen schade wegens gederfde winst of gemiste besparingen en is in alle gevallen de schade beperkt tot het
factuurbedrag, verminderd met de door opdrachtnemer afgedragen omzetbelasting, met een maximum van € 22.000, – (zegge:
tweeentwintigduizend euro).

Artikel 21. Aansprakelijkheid wederpartij.

De wederpartij is aansprakelijk voor alle schade aan de geplaatste containers, tenzij zij aantoont dat de schade is te wijten aan
opzet of grove schuld van opdrachtnemer.

Artikel 22. Geschillen en toepasselijk recht.

22.1 Alle geschillen, betrekking hebbende op een overeenkomst of de uitvoering van een overeenkomst tussen de wederpartij en
opdrachtnemer, die niet in onderling overleg tussen de partijen kunnen worden opgelost, zullen worden voorgelegd aan de
bevoegde rechter in het rechtsgebied waarbinnen opdrachtnemer is gevestigd. Opdrachtnemer heeft het recht een geschil, in
afwijking van het voorgaande, voor te leggen aan de bevoegde rechter in het gebied waarbinnen de wederpartij is gevestigd.
22.2 De overeenkomsten tussen de wederpartij en de opdrachtnemer worden beheerst door het Nederlandse
recht.